2022

Druhá adventná nedeľa patrila 4. Záhoráckemu festivalu ľudovej piesne. Po dôkladných prípravách realizácie tohto 4. ročníka sa v programe predstavili: Slávka Horváthová – sólistka ľudovej piesne RTVS,  ženská spevácka skupina Stupavská Nevädza, mužský spevácky zbor Mužáci z Kobylí a sólista ľudových piesní z Podlužanska – ČR Jan Zaviačič – všetko to vzácni hostia speváckeho zboru Bystričan zo Záhorskej Bystrice, pričom sólistov a samotný spevácky zbor Bystričan sprevádzala ľudová hudba  Ľudovka.SK a na akordeóne hral Štefan Martinkovič.  Po nezabudnuteľných vystúpeniach nasledovalo slávnostné uvedenie štvrtého CD speváckeho zboru Bystričan do života, ktoré bolo pomenované podľa poslednej skladby – „Záhorácky ty múj kraj….“- Túto pieseň zložil Jozef Benkovič z Lábu. „Krstný otec“, pán Benkovič bol úprimne dojatý, za to, že práve jeho pieseň bola takto vyznamenaná! Spolu s pánom Benkovičom uviedli CD do života ružovými lupienkami  aj starosta Jozef Krúpa a organizačná riaditeľka speváckeho súboru Bystričan Eva Frťalová, ktorí mu zaželali veľa spokojných poslucháčov. Na obálku CD namaľoval autor Dávid Dzurňák dominanty Záhorskej Bystrice – kostol sv. Petra a Pavla, Ľudový dom, ako aj pár v kroji a muzikantov. Tento umelec zároveň vystavil svoje diela vo vestibule tak, že si ich mohli prezrieť  aj návštevníci festivalu. Program moderoval Jozef Šimonovič. Za dramaturgickú prípravu a réžiu patrí vďaka „otcovi “ Záhoráckeho festivalu ľudovej piesne Štefanovi Martinkovičovi, za podporu celého projektu ďakujú organizátori  Bratislavskému samosprávnemu kraju, firme Vína z Mlyna z Doľan, reklamnej firme Jaroslava Zápražného  a v neposlednom rade aj Miestnemu úradu v Záhorskej Bystrici v čele so starostom Jozefom Krúpom. Celková festivalová atmosféra bola veľmi príjemná, publikum sa zabávalo a spievalo ešte dlho po ukončení programu. A o tom, že  spev je rečou bez bariér sa dozvedeli všetci prítomní priamo na mieste. Už teraz sa tešíme na budúci  5. ročník.
Text: Barbora Besedičová, Eva Frťalová
Foto: Dominika Hanzlíková

Krst 4.CD

Náš Spevácky zbor Bystričan zo Záhorskej Bystrice sa zameriava vo svojej činnosti na pozdvihnutie záhoráckej piesne na folklórny piedestál, ktorý si vzhľadom na úprimné slovo a krásnu melódiu právom zaslúži. Pri svojej tvorbe čerpá najmä zo zborníka záhoráckych piesní, ktoré prezentuje v hlasovej úprave svojho zbormajstra Štefana Martinkoviča. Potešili sme sa preto pozvánke od Malokarpatského osvetového strediska v Modre, konkrétne od hlavnej organizátorky Darinky Mladenovovej, zúčastniť sa podujatia s čarovným názvom „Konc jak živé“ dňa 26. marca 2022 v Zohori. Toto podujatie je každoročne organizované pre ľudových rozprávačov, ale aj sólistov a duetových spevákov záhoráckych ľudových piesní v rôznych vekových kategóriách.
Tentoraz bolo prihlásených 29 ľudových rozprávačov a spevákov. Výkon vo všetkých súťažných kategóriách hodnotila odborná porota. Náš spevácky zbor nominoval na účasť na tomto podujatí speváčky Alenu Bernátovú a Evu Frťalovú, ktoré za akordeónového sprievodu Štefana Martinkoviča zaspievali 3 piesne – „Zahrajte mi muzikanti“, „Nocovali“ a „Na cichém Dunaji“, za čo boli ocenené diplomom, pamätnou plaketou od Františka Hubeka, ako aj pekným karafiátom.
Bolo to, vzhľadom na veľký počet účinkujúcich, dlhé popoludnie, ale stálo za to. Svojimi hereckými výkonmi zaujali najmä deti, ktoré, vo svojej kategórii ľudových rozprávačov, všetky obsadili symbolické prvé miesto, čo bolo pre ne do budúcna určite motivujúce! Poďakovanie a diplom boli tiež venované hosťom – výbornej speváckej skupine Spjevule zo Skalice a Ľudovej hudbe Kamarádzi z Kútov.

Eva Frťalová

 

12. júla 2022 sa vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela konala sv. omša celebrovaná farárom ThDr. Mariánom Červeným PhD, na ktorú bol pozvaný aj spevácky zbor Bystričan. Bystričanci sa tešili, že si, po dlhom čase, počas slávnostnej svätej omše, zaspievajú pod vedením zbormajstra Štefana Martinkoviča aj sakrálne skladby (Donna Nobis, Laudate Dominum, Nad slnko jasnejšia).

Táto slávnostná sv. omša bola venovaná modlitbám za zosnulých spevákov a speváčky speváckeho zboru Bystričan ako aj za tých, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj speváckeho zboru, ale aj o kultúrny rozvoj v Záhorskej Bystrici. Sú to títo menovaní: Alexander Letko, Štefan Liďák, Rudolf Lovecký, Kamil Turinič, Jozef Butkovič, Štefan Kahánek, Anton Windiš, Gusto Laco, Ján Sucha, Anna Dobšičková, Helena Kotlebová a Lýdia Švecová. Ďalej sa prítomní spolu s kňazom modlili za skoré vyzdravenie niektorých chorých členov speváckeho zboru Bystričan, ako aj za upevnenie zdravia ostatných prítomných.

Slávnostná sv. omša sa od začiatku niesla v znamení obnovenia manželského sľubu po 50. rokoch členov speváckeho zboru Bystričan Evky a Slavka. Slávnostný večer bol zakončený na fare, kde sa uskutočnilo príjemné posedenie pri guláši a iných dobrotách zabezpečených oslávencami ale aj ostatnými prítomnými gazdinkami – Bystričankami. Svojou „troškou do mlyna“ prispeli aj pán starosta Jozef Krúpa spoločne so zbormajstrom Štefanom Martinkovičom. Nemožno nespomenúť ani príspevok pána farára Červeného a jeho šikovných gazdiniek k zdarnému priebehu večera.

 

14. augusta sa v Rybníku nad Hronom uskutočnili Matičné slávnosti okresu Levice, ktoré organizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Rybníku v  spolupráci s Okresnou radou Matice slovenskej v Leviciach. Pozvanie na toto podujatie prijala delegácia družobného miestneho odboru v Záhorskej Bystrici vedená predsedom JUDr. Štefanom Martinkovičom, ako aj Tomáš Baťa, starosta obce Veľké Kozmálovce a Jozef Krnáč, starosta obce Jur nad Hronom.

Prírodný amfiteáter bol aj v horúcom letnom popoludní plný spevu a hudby. Matičiari okresu si pripomenuli 159. výročie vzniku Matice slovenskej a slovom a piesňou vzdali hold ľudovým tradíciám.  Prírodný amfiteáter bol aj v horúcom letnom popoludní plný spevu a hudby. Na úvod predniesla slávnostný príhovor starostka obce Daniela Trňanová, prítomných privítal tiež riaditeľ Domu MS v Leviciach Miroslav Považan a nakoniec sa prítomným prihovoril a Štefan Martinkovič.  Po slávnostných príhovoroch predviedli svoje spevácke umenie súbory Matičiar z Kozároviec, Vrbovianka zo Želiezoviec, Hronka z Jura nad Hronom, Šarovčanka zo Šaroviec potešila publikum svojimi trávnicami a nakoniec Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec, ktorí svojimi temperamentnými piesňami rozprúdili veselú zábavu nielen na pódiu ale aj mimo neho.  Vracali sme sa do Bratislavy v neskorých popoludňajších hodinách pod dojmom krásneho kultúrneho zážitku. Pred odchodom sme si ešte pozreli Ľudový dom z 19- storočia „na Teplici“, ktorý vlastnými rukami zreštaurovali nadšení matičiari. Občania Rybníka dodali dobové predmety, ako aj nábytok. Miestni matičiari na čele s pani Oľgou Bajanovou nás s patričnou hrdosťou previedli históriou, ktorú sa im podarilo zachovať pre ďalšie generácie.

Eva Frťalová

Náš spevácky zbor dostal od Mestského kultúrneho centra v Stupave pozvánku, aby svojím speváckym vystúpením na hlavnej tribúne prispel, spoločne s ďalšími umeleckými telesami, k tradičnému lesku tohtoročného už 24. ročníka folklórneho festivalu pod názvom Dni Zelá. S radosťou sme organizátorom vyhoveli a v nedeľu 2. októbra sme sa vybrali do Stupavy. Pred samotným vystúpením sme si pozreli vystúpenie spriateleného mužského speváckeho zboru ENEM TAK a tiež ženskej speváckej skupiny LOZA z Lozorna.
Potom už nastúpil na festivalové pódium náš spevácky zbor a s brilantným akordeónovým sprievodom nášho zbormajstra Štefana Martinkoviča sme zaspievali naše osvedčené, veselé a rezké záhorácke pesničky a jeden ľúbostný duet v podaní Vierky a Martina vo výbere a v hlasovej úprave Štefana Martinkoviča. Potešilo nás, že naše vystúpenie sa u prítomného publika stretlo s veľkým ohlasom, za čo sme boli odmenení srdečným potleskom. V priebehu nášho vystúpenia spomenul zbormajster aj skutočnosť, že náš spevácky zbor úspešne dokončil nahrávku nášho v poradí už 4. CD-čka. Po dobrom výkone prišla zaslúžená odmena. Náš zbormajster sa „uderil po vačku“ a pozval nás na dobré vínko a k tomu, samozrejme aj dobrú kapustnicu – alebo to bolo naopak?
No a keďže všetkému je raz koniec, aj my sme sa museli, voľky-nevoľky pobrať späť do Záhorskej Bystrice.
A pred nami sa otvára priestor na nácvik piesní zo spomenutého nového CD-čka, ktorým sa chceme prezentovať na 4. Folklórnom festivale záhoráckych piesní a ktoré chceme na Festivale pokrstiť.
Tento náš Festival plánujeme zorganizovať v spolupráci s Miestnym úradom v Záhorskej Bystrici dňa 4. decembra 2022 v Spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.